Info

Kalla fakta


Toivo Burlin
Magdalena Burlin
Stefan Burlin

Jon Johansson

Per-Arne Sträng

Blålidens Intresseförening BIF
Juridisk hemortsadress: c/o Stefan Burlin, Storvägen 57, 922 31 Vindeln.
Organisationsnummer: 802415-7912
Bankkonto: 785 595 732, clearingnr: 6269
Postadress: c/o Stefan Burlin, Storvägen 57, 922 31 Vindeln.

Stadgar§ 1. Firmanamn:
Föreningens namn är ”Blålidens Intresseförening” med förkortningen ”BIF”.§ 2. Säte:
Blålidens Intresseförening har Blåliden som sitt säte (d.v.s. juridisk hemort). Föreningen nyttjar med Stefan Burlins samtycke hans fastighet Blåliden 3:2 som föreningslokal.

§ 3. Ändamål och profil:
Föreningen, knuten till fastigheten Blåliden 3:2 och närliggande grannskap, är ideell med en kulturfrämjande profil. Föreningen skall verka för ett dynamiskt kulturellt klimat – i vid bemärkelse – genom olika slags skapande verksamheter som även bevarar och utvecklar husets karaktär och miljö. Verksamheterna skall syfta till att främja i första hand huset och dess roll som mötesplats för människor från hela världen, i andra hand byn Blåliden. Föreningen ska – på sikt – därtill främja kulturell verksamhet och utåtriktad verksamhet i Vindelns kommun och Västerbottens län. Föreningen skall fungera som ett nätverk för människor med särskild relation till Blåliden och/eller som vill förknippa sitt namn med platsen. Föreningen skall vara en social plattform, med aktiviteter som surströmmingsfester, öl- och trivselkvällar. Föreningen skall verka i en utpräglad demokratisk anda med politisk och religiös obundenhet.

§ 4. Regler för verksamheten:
Verksamheten skall utvecklas gemensamt av föreningens medlemmar under styrelsens ledning. Detta innebär att varje enskild medlem i största möjliga omfattning skall vara aktiv med att initiera projekt och driva dessa. En enskild medlem är fri att själv påbörja projekt som sedan kan länkas till föreningens arbete genom ett demokratiskt fattat beslut. En medlem som på detta sätt initierar eller driver ett projekt, som hon eller han har för avsikt att länka till föreningens verksamhet, skall dock informera styrelsen om detta i god tid före ordinarie eller extra möte.

§ 5. Logotyp:
Blålidens Intresseförening ska med en logotyp och en hemsida profilera sig mot omvärlden.

§ 6. Regler för medlemskap:
Nyrekrytering av medlem sker genom rekommendation av minst en föreningsmedlem. Ingen nedre åldersgräns finns. Medlemskapet regleras med erlagd medlemsavgift a´ 100:- per år och medlem. Detta sätts in på postgirokontot. Medlemsavgift betalas senast den 1:a oktober varje år. Betalas den inte avskrivs medlemmen efter ytterligare ett år ur föreningens medlemsmatrikel. Uteslutning ur Blålidens Intresseförening kan endast ske om medlemmen allvarligt förbrutit sig mot stadgarna eller uppträtt på ett uppenbart illojalt sätt mot föreningen som helhet. För att motverka godtycklighet i detta sker uteslutning ur Blålidens Intresseförening först efter att ett välgrundat majoritetsbeslut fattats vid ett ordinarie eller extra möte.

§ 7. Räkenskapsåret, revisorer:
Räkenskapsåret omfattar perioden 1-oktober-1:a oktober påföljande år. Ev. revisor utses av en förtroendevald föreningsmedlem – utanför styrelsen – som speciellt utses för denna uppgift vid det ordinarie årsmötet.

§ 8. Beslutande organ:
Beslutande organ är årsmötet (”Bränngropsstämman”) som hålls vid ett passande tillfälle perioden juli – oktober varje år. Mötet skall hållas i Blåliden. Extra föreningsstämma får sammankallas högst två gånger per år då det finns skäl för det. Extra stämma kan eventuellt hållas på en annan geografisk plats än Blåliden. Avgörandet för när det är befogat med extra stämma faller på styrelsen, men extra stämma skall även hållas när minst en tredjedel (33%) av samtliga medlemmar begär detta. Om mötet sammankallas p.g.a. missnöje med styrelsens arbete får denna i sin helhet eller i delar ej avsättas om det inte uttryckligen kan bevisas att oegentligheter har förekommit. Begränsningar för vilka frågor som får tas upp vid ordinarie och extra möten kan det löpande beslutas om varefter besluten kan fogas till stadgarna (§ 16.).

§ 9. Verkställande organ:
Styrelsen är verkställande organ i Blålidens Intresseförening. Styrelsen verkställer gemensamt de beslut årsmötet fattar. Högsta antalet medlemmar i styrelsen är tre – ordförande, kassör och sekreterare, eller suppleant för någon av dessa tre. Styrelsen väljs senast 31:a oktober varje år vid ordinarie föreningsstämma (årsmötet). En styrelseledamots uppdragstid omfattar minst ett och högst tre år i rad (fr.o.m. år 2003). En ledamot kan vid giltig frånvaro vid ett möte ersättas av suppleanten. Han eller hon kan själv avsäga sig posten vid ordinarie eller extra föreningsstämma, eller avsättas vid något av dessa två möten, om en majoritet av medlemmarna kräver detta. Sker det vid en extra stämma gäller dock särskilda villkor för avsättning (§ 8.)
Det ordinarie styrelseuppdraget upphör automatiskt vid slutet av den ordinarie föreningsstämma vid vilken styrelsevalet förrättas (d.v.s. årsmötet). Varje styrelsepost tillsätts genom att en medlem i föreningen väljs av en majoritet av de vid mötet närvarande medlemmarna. Vid lika röstetal genomförs lottning.

§ 10. Styrelsens ordinarie uppgifter:
Definitiva avgränsningar för vad ordförande, kassör och sekreterare gör i alla specifika situationer finns inte, annat än vad gängse föreningspraxis erbjuder. I den mån det praktiska arbetet i Blålidens Intresseförening efterhand ställer särskilda krav på arbets- och ansvarsdelning får detta senare fogas till stadgarna (§ 16.).
Ordföranden har övergripande ansvar för att beslut fattas och att de genomförs på det sätt som det beslutats om. Ordföranden är dessutom firmatecknare. Ordföranden ansvarar därtill för att styrelsemöten hålls när det behövs och att kallelse till ordinarie föreningsstämma skickas ut. Kassören har det fulla ansvaret för föreningens ekonomi. Sekreteraren för protokoll över föreningens och styrelsens sammanträden och ansvarar tillsammans med ordföranden för att de arkiveras på ett lämpligt sätt.
Vid styrelsemöten gäller som styrelsens beslut vad som beslutas av majoriteten av den fulltaliga styrelsen – även om ordföranden är av annan åsikt. Vid ett möte där styrelsen är ofullständig gäller det som styrelsens gemensamma beslut den mening som ordföranden företräder. Styrelsemöten hålls när styrelsen har behov av det, dock minst en gång per år. Exempelvis kan det ske när ett ärende skall beredas inför årsmötet. Detta styrelsemöte kan om så är nödvändigt hållas per telefon.

§ 11. Styrelsens handlingsfrihet:
Styrelsen måste följa de beslut som årsmötet fattar men har fullständig handlingsfrihet att utan särskilt beslut vid en föreningsstämma söka bidrag och stipendier. Detta skall dock senare kunna redovisas för föreningen.

§ 12. Kallelser:
För kallelser till föreningsstämma (årsmöte och extra föreningsstämma) ansvarar ordföranden eller i särskilt fall av denne utsedd suppleant. Kallelse till årsmötet ska skickas tre veckor före angivet datum för mötet, för extra föreningsstämma gäller det senast två veckor före datumet för mötet. Kallelsen skickas skriftligen – per brev el. e-post – till samtliga medlemmar. Andra föreningsmeddelanden kan skickas/meddelas på valfritt sätt. Detta gäller f.ö. också styrelsens interna kommunikation.

§ 13. Register:
Styrelsen skall upprätta och kontinuerligt uppdatera en förteckning över föreningens medlemmar med adresser och telefonnummer. Varje medlem har rätt att på begäran få en skriftlig uppgift om sitt medlemskap. Ordföranden utfärdar dessa i normalfallet, gäller det ordföranden själv utfärdas intyget istället av kassören eller sekreteraren.

§ 14. Ekonomiska medel och vinst:
All vinst (föreningsintäkter, bidrag, övriga inkomster) skall användas till gemensamma ändamål som föreningen vid årsmötet fattar beslut om. Ingen medlem får begagna del av det allmänna utan hela föreningens uttryckliga samtycke. Undantag gäller endast för uttag som ordförande och/eller kassör el. sekreterare gör under verksamhetsåret för att betala den elementära löpande verksamheten, f.n. avgift för postgirokontot (310:-/ år) samt porto för föreningsmeddelanden. Dessa utgifter skall dock noggrant redovisas i efterhand. Till detta skrivna kan det i framtiden fogas beslut av årsmötet, som, om de innebär större förändringar, skall skrivas in i stadgarna (§ 16.).
Om föreningen upplöses (§ 17.) skall resterande vinst doneras till Vindelns hembygdsförening.

§ 15. Medlemmens generella rättigheter:
Medlemmarnas individuella rätt att besluta i föreningens angelägenheter utövas vid föreningsstämman. Varje medlem har en röst. En medlems rätt vid föreningsstämman utövas av medlemmen personligen eller medlemmens ställföreträdare, enligt lag eller genom ett ombud med skriftligt tecknad eller i undantagsfall muntlig fullmakt. En medlem har alltid rätt att få ett ärende behandlat vid en ordinarie eller extra föreningsstämma.

§ 16. Stadgeändringar:
Ä ndringar i stadgarna får föreslås av varje föreningsmedlem vid det ordinarie mötet (årsmötet), men förändringen skall motiveras. Varje närvarande medlem ska vid mötet beredas tillfälle att yttra sig om den planerade stadgeändringen. För att en stadgeändring skall äga giltighet måste den enhälligt godkännas av föreningens medlemmar. Den nya stadgan börjar därmed i princip gälla omedelbart vid mötets slut.

§ 17. Upplösning av föreningen:
Föreningen kan endast upplösas om samtliga medlemmar vill detta. Då fattas det beslut härom vid ett ordinarie eller ett extra möte varpå styrelsen ombesörjer föreningens juridiska avveckling. Se vidare § 14.